СПИСЪК на арбитрите в Търговския арбитражен съд
при Националната юридическа фондация

 

име, бащино име и фамилия

Год. на раждане

длъжност, научна степен, научно звание

1.      

Ана Георгиева Миленкова*

1951

Адвокат, синдик

2.      

Ангел Георгиев Ангелов

1967

Юрист

3.      

Анюта Руменова Асенова – Кирова

1974

Юрист

4.      

Валентина Методиева Попова

 

1957

Доктор по право, професор в ЮФ на СУ„Св. Кл. Охридски”

5.      

Вероника Ласкова Йорданова

1973

Юрист

6.      

Гергана Белчева Каравелова

1976

Адвокат

7.      

Георги Иванов Митов

1963

Доктор на юридическите науки, професор в ЮФ на СУ„Св. Кл. Охридски”и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

8.      

Даниела Георгиева Руменчева*

1965

Адвокат, медиатор

9.      

Дарина Пеева Зиновиева

1963

Доктор по право, професор в ПУ “Паисий Хилендарски”

10.  

Драгия Желязков Драгиев

1952

Адвокат

11.  

Златимир Стоянов Орсов*

1962

Председател на ТАС при НЮФ, доктор по право, доцент в ЮФ на СУ„Св. Кл. Охридски”

12.  

Ивайло Асенов Цонков

1962

Доктор по право, гл.ас. в ЮФ на СУ„Св. Кл. Охридски”

13.  

Ивайло Димитров Данов

1967

Адвокат, медиатор

14.  

Искра Иванова Ангелова*

1962

Адвокат

15.  

Калин Костадинов Славов

1976

Асистент в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски”

16.  

Костя Викторов Караиванов

1962

Адвокат

17.  

Мариана Симеонова Христова

1949

Адвокат

18.  

Марио Христов Бобатинов

1948

Доктор по право, професор в НБУ

19.  

Надя Левтерова Христова

1963

Адвокат

20.  

Невин Фети Осман

1977

Хоноруван преподавател в ЮФ на СУ„Св. Кл. Охридски”

21.  

Николай Стоянов Цанов

1966

Адвокат

22.  

Павел Атанасов Сарафов

1962

Доктор по право, доцент в ЮФ на СУ„Св. Кл. Охридски”

23.  

Петър Генов Даскалов

1973

Адвокат

24.  

Пламен Веселинов Киров

1961

Доктор по право, професор в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

25.  

Радостина Иванова Тотева – Кучева*

1965

Адвокат, хоноруван преподавател в ЮФ на СУ„Св. Кл. Охридски”

26.  

Росен Андреев Карадимов*

1963

Доктор по право, гл. ас. в ЮФ на СУ„Св. Кл. Охридски”

27.  

Румен Димитров Симеонов

1961

Адвокат

28.  

Сашо Георгиев Пенов*

1960

Доктор по право, професор в ЮФ на СУ„Св. Кл. Охридски”

29.  

Силва Петкова Дюкенджиева

1967

Юрист

30.  

Станислав Йорданов Тонов

1962

Адвокат

31.  

Стефан Цветков Павлов*

1948

Доктор по право, адвокат

32.  

Тенчо Колев Дундов

1953

Доктор по право, професор в ЮФ на СУ„Св. Кл. Охридски”

33.  

Цветан Георгиев Сивков

1960

Доктор на юридическите науки, професор в ЮФ на СУ„Св. Кл. Охридски” и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

34.  

Чавдар Георгиев Георгиев

1961

Юрист

35.  

Юрий Страшимиров Кучев*

1961

Доктор по право, доцент в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски”

36.  

Янита Георгиева Тончева

1968

Адвокат

Секретар на ТАС при НЮФ – Снежина Попова, тел.:476-47-97, факс: 479-87-48

Адрес на Секретариата: София, ул. “Перник” № 97-99, ап.2.

Забележка: Арбитрите, зад чиито имена има знак “*” са регистрирани по ЗДДС като лица, упражняващи свободна професия и страната, която ги избере в решаващия орган дължи и допълнителна арбитражна такса равна на дължимия ДДС върху възнаграждението им, а за председателя на решаващия орган допълнителната арбитражна такса се дължи от ищеца.